Faculty of Informatics and Statistics, Department of Information and Knowledge Engineering (DIKE)

Date and time: April 30 2009 (10:30 – 12:00). Non–standard date or time!

Room: 403 NB

Presentations

Building Competitive Intelligence knowledge base using Tovek Tools for text content & context analyses

Speaker

  • Tomáš Vejlupek, Tovek s.r.o.

(The presentation is in Czech.)
V každé firmě by měl být nastaven nějaký proces, který zajišťuje kontinuální sledování konkurenčního okolí. Formalizací takovéhoto procesu se zabývá obor \\\"Competitive Intelligence\\\" (CI). Významným zdrojem informací pro CI jsou
různé otevřené zdroje dostupné v elektronické prostřednictvím RSS, newsfeeds, atd.

Využitelnost obsahu těchto zdrojů pro CI je dvojí
1. Selektivní monitoring informací relevantních ke konkrétním sledovaným tématům, tj. to, o čem víme, že bychom chtěli vědět (konkurenti, dodavatelé, zákazníci, legislativa ovlivňující obor podnikání, atd.),
2. Identifikace nových témat a souvislostí, které mohou mít souvislost s podnikáním firmy, tj. to, o čem nevíme, že bychom chtěli vědět (noví potenciální konkurenti, zákazníci a dodavatelé, nové události mající dopad na firmu či obor podnikání, atd.).

Tovek Tools umožňují lidem odpovědným za vytěžování informačních zdrojů vytvářet znalostní bázi umožňující automatizovat monitoring informací a tuto bázi průběžně aktualizovat a rozšiřovat o nově identifikovaná témata. Pomocí
navazujícího produktu Tovek Server pak lze realizovat znalostní portál zpřístupňující konkrétním lidem informace relevantní pro jejich oblast odpovědnosti.

Downloads: slides 1 

Powered by Resource Description Framework (RDF)