Faculty of Informatics and Statistics, Department of Information and Knowledge Engineering (DIKE)

Date and time: May 26 2005 (10:30 – 12:00). Non–standard date or time!

Room: 403 NB

Presentations

Získavanie znalostí a lokalizácia expertov z neštruktúrovaných dát

Speaker

  • Matej Jambrich, KIT, VŠE Praha

V sú?asnosti, kedy je velké množstvo znalostí organizácie uložených v neštruktúrovaných heterogénnych dátových zdrojoch (explicitné znalosti) a v mysliach jednotlivcov (tacitné a implicitné znalosti), získavajú na stále väcšej dôležitosti nástroje, ktoré dokážu tieto izolované "ostrovy" zjednocovat, štruktúrovat, dávat do vzájomného kontextu a odhalovat medzi nimi nové súvislosti a väzby.
Autor predkladá návrh konceptu systémov na podporu získavania znalostí a lokalizáciu expertov z neštruktúrovaných a semi–štruktúrovaných dát v kontexte manažmentu znalostí (skrátene TAEL – Text Analysis / Expertise Location systémy).
Popísaná je architektúra TAEL systémy, hlavné a podporné procesy, dátové zdroje, výstupy a rozhrania. Pozornost je venovaná viacrozmerným taxonómiám, tvorbe expertných profilov a znalostnej mapy, zhlukovej analýze, významu meta–dát, možnostiam vizualizácie v TAEL systémoch a obecne analýzam sociálnych sietí.

Downloads: slides 1 

Powered by Resource Description Framework (RDF)