Faculty of Informatics and Statistics, Department of Information and Knowledge Engineering (DIKE)

Date and time: May 12 2005 (10:30 – 12:00). Non–standard date or time!

Room: 403 NB

Presentations

Automatická extrakcia údajov z lekárskych záznamov

Speaker

  • Ján Antolík, EuroMISE Centrum, Ústav informatiky AV ČR

Prednáška sa bude venovat extrakcii informácií z medicínskych textov. V našom projekte sa snažíme o integráciu systému na automatickú generáciu extrak?ných pravidiel AMILCARE [1,2] s nástrojmi pre spracovanie ?eského jazyka [3] a následnú aplikáciu takéhoto systému na medicínske texty. Zaujíma nás predovšetkým extrakcia údajov zo zdravotných záznamov v oblasti kardiológie. V prednáške bude popísaný stav projektu, predbežné výsledky získané u?ením nad korpusom 300 anotovaných zdravotných záznamov, a problémy, s ktorými sme sa po?as vývoja stretli.

Downloads: slides 1 

Získávání znalostí z medicínských textů

Speaker

  • Petr Kolesa, ÚI AV ČR

Downloads: slides 1 

Powered by Resource Description Framework (RDF)